Napisz do Nas

Mapa serwisu

Leader - Nabory
NOWY OKRES PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020
NABORY
Nabór nr 1/2016
Nabór nr 3/2017
Nabór nr 4/2017
Nabór nr 5/2017
Nabór nr 6/2017
Nabór nr 7/2017
Nabór nr 8/2017
NABÓR NR 9/2017
NABORY - PROJEKTY GRANTOWE
NABÓR NR 1/2017/G
NABÓR NR 2/2017/G
NABÓR NR 3/2017/G
NABÓR NR 4/2017/G
WYNIKI NABORÓW
WYNIKI NABORU NR 1/2016
WYNIKI NABORU NR 3/2017
WYNIKI NABORU NR 4/2017
WYNIKI NABORU NR 5/2017
WYNIKI NABORU NR 6/2017
WYNIKI NABORU NR 7/2017
WYNIKI NABORU NR 8/2017
WYNIKI NABORU NR 9/2017
WYNIKI NABORU NR 1/2017/G
WYNIKI NABORU NR 2/2017/G
WYNIKI NABORU NR 3/2017/G
PROJEKTY GRANTOWE - INFORMACJE I DOKUMENTY
I. AKTYWIZACJA NGO
II. OFERTA USŁUG NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB ZALEŻNYCH
III. PROMOCJA KULTURY I KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONU
SPOTKANIA Z GRANTOBIORCAMI
Spotkanie dot. PG nr I i II
Spotkanie dot. PG nr III
WYKAZ DOKUMENTÓW dot. PG
DOKUMENTY, INTERPRETACJE I INFORMACJE
INTERPRETACJE
POSIEDZENIA RADY
NABORY - OPERACJE WŁASNE
Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017/OW
STARY OKRES PROGRAMOWANIA PROW 2007-2013
INFORMACJE OGÓLNE
Oś IV LEADER
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Zestawienia rzeczowo- finansowe
Legislacja
KONKURSY
Lista ocenionych projektów w ramach działania: ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Ostatni nabór na ODNOWĘ i ROZWÓJ WSI
Lista ocenionych projektów w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi
Najnowszy nabór - ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Lista ocenionych projektów w ramach działania: MAŁE PROJEKTY
Lista ocenionych projektów w ramach działania: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Najnowszy nabór - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Najnowszy nabór - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Najnowszy nabór - MAŁE PROJEKTY
Dotacje - nowy nabór
Lista operacji wybranych do dofinansowania i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania MAŁE PROJEKTY
Lista operacji wybranych do dofinansowania i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Lista operacji wybranych do dofinansOwania i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Lista operacji wybranych do dofinansowania i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania MAŁE PROJEKTY
DOTACJE - nowy nabór
DOTACJE - MAŁE PROJEKTY nabór 15 listopada- 6 grudnia
DOTACJE - ODNOWA I ROZWÓJ WSI nabór 15 listopada- 6 grudnia
DOTACJE- RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ nabór 15 listopada- 6 grudnia
Lista operacji wybranych do dofinansowania i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania RÓZNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
DOTACJE - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW nabór 15 listopada- 6 grudnia
Lista operacji wybranych do dofinansowania i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania MAŁE PROJEKTY
Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Małe projekty- luty 2013
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- LUTY 2013
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 2011
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 2011
Małe Projekty
Nowa wersja wniosku o płatność dla Małych Projektów
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Nowy formularz wniosku na MP
Harmonogram ogłaszania konkursów przez T.U.R.
DOFINANSOWANE PROJEKTY
Małe Projekty
Gminne Centrum Kukltury i Sportu w Malanowie - "Niech rozbrzmiewa kolęda" - Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Budowa altany - podestu w miejscowości Dobrów, Gmina Kościelec
Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie - Szkoła przetrwania - szkolenie dla młodzieży z obszaru LGD
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przykonie - Impreza promująca zasoby kulturowe, podtrzymująca tradycję na obszarze objętym Lokalną Grupą Działania
Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie - Remont pokrycia dochowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie - Zatrzymane w obiektywie - uwiecznione pędzlem
Gmina Kościelec - Wykonanie i ustawienie tablicy o atrakcjach turystycznych, historycznych i przyrodniczych oraz wykonanie miejsca do postoju i wypoczynku na szlaku rowerowym i pieszym
Gmina Goszczanów - Edukacja muzyczna sfinalizowana jubileuszową imprezą kulturalno-integracyjną w Goszczanowie
Gmina Goszczanów - Integracja i kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie Święta Plonów w Goszczanowie
Gmina Władysławów - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Władysławów
Gmina Kawęczyn - Wydanie monografii gminy Kawęczyn - wzmocnienie ochrony lokalnego dziedzictwa narodowego
Gmina Goszczanów - Promocja dorobku artystycznego Gminy Goszczanów podczas imprezy integracyjnej Dni Goszczanowa
Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie - Kultywowanie i promocja rodzimego folkloru poprzez udział w festiwalu folklorystycznym i zorganizowanie dożynek w Goszczanowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Galewie - Renowacja balkonu na wschodniej ścianie kościoła w Galewie
Gminny Ośrodek Kultury w Brudzewie - Zagospodarowanie zabytkowego parku i placu przy zabytkowej wozowni w GOK w Kolnicy
Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie - "Akademia kultury" - Impreza integracyjno-kulturalna promująca zasoby kulturowe i podtrzymująca tradycję na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.
Gmina Kawęczyn - Wydanie monografii IX jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn - wzmocnienie ochrony lokalnego dziedzictwa
Gmina Turek - Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez kultywowanie i rozwijanie twórczości wiejskiej i tradycji rękodzielniczych
Gmina Przykona - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej w m. Smulsko "Mała infrastruktura rekreacyjna w m. Smulsko"
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Budowa wiaty z utwardzeniem terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w miejscowości Dobrów, Gm. Kościelec
Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie - Wzmocnienie integracji poprzez remont dachu na świetlicy wiejskiej
Gmina Turek - Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez kultywowanie i rozwijanie twórczości wiejskiej i tradycji rękodzielniczych
Gminna Bibloteka Publiczna w Przykonie - "Przyjdź, usiądź, porozmawiaj" - stworzenie miejsca spotkań, rozmów, wypoczynku dla mieszkańców gmin z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Pilecki Jarosław - Warsztaty z nauki pływania dla dzieci i młodzieży
Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach - Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez zakup i montaż instalacji grzewczej
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Remont świetlicy wraz z wyposażeniem we wsi Dobrów, gmina Kościelec
Gmina Kawęczyn - Wydanie monografii Tokar - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie - Wydanie monografii ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego OSP Milejów
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malanowie - "Muzyczny Malanów" - od ludowości do współczesności
Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie - Z książką bez używek
Gmina Kościelec - Wykonanie placu zabaw Czerwony Kapturek w miejscowości Straszków
Gmina Malanów - Akademia piłki nożnej - "Futbol nie jedno ma oblicze"
Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie - Akademia folkloru - kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez edukację młodzieży oraz prezentacje artystyczne na dożynkach w Goszczanowie
Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie - "Fala dźwięku" - impreza integracyjno - kulturalna poprawiająca jakość życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju
Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie - "Odkryj w sobie pasję" - cykl szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania mieszkańców z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
Gmina Turek - Budowa placu zabaw w miejscowości Obrzębin
Andrzej Kaszyński - Promocja książki poświęconej tożsamości i dziedzictwu Rodu Kaszyńskich
Gmina Przykona - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeroniczki
Stowarzyszenie "Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości" - Budowa placy zabaw w miejscowości Tarnowski Młyn
Turecka Izba Gospodarcza - Filmoteka w Gminie Turek
Gmina Turek - Budowa placu zabaw w miejscowości Kowale Księże
Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach - Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP Tokary ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego mieszkańców sołectwa Tokary oraz Gminy Kawęczyn
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Kulinarne tradycje kuchni wielkopolskiej
Jarosław Pilecki - Warsztaty z nauki pływania dla dzieci i młodzieży "3G" z obszaru LGD
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu - Warsztaty taneczne i zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego "Kościelec"
Gmina Przykona - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów
Gmina Brudzew - Budowa placu zabaw w miejscowości Cichów
Gmina Przykona - Plac zabaw z miejscem rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ewinów
Gmina Brudzew - Budowa placu zabaw w miejscowości Krwony
Gmina Kawęczyn - Remont i modernizacja istniejącego budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Młodzianowie
Gmina Turek - Budowa placu zabaw w miejscowości Cisew
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Zagospodarowanie działki nr 923/5 w miejscowości Dobrów poprzez budowę ogrodzenia, utwardzenia placu
Gmina Kawęczyn - Oznakowanie pamiętkowego miejsca wydarzeń historycznych w hołdzie ofiar getta oraz wydanie publikacji informacyjno - promocyjnej na terenie gminy Kawęczyn
Gmina Kawęczyn - Oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych obszaru LGD
Wachowski Wiesław - Zajęcia rękodzielnicze "Ozdoby przestrzenne z papieru - origami i nie tylko"
Uczniowski Klub Sportowy "Kaczki" - Zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych z dyscypliny piłka nożna oraz organizacja turnieju piłki nożnej
Firma Handlowo - Usługowa Hieronim Dzieran - Budowa placu zabaw umożliwiająca rozwijanie aktywności najmłodszych mieszkańców
Turecka Izba Gospodarcza - Rowerem przez krainę LGD T.U.R.
Turecka Izba Gospodarcza - Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.
Gmina Przykona - Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gąsin
Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona - "Przygoda z muzyką" - warsztaty muzyczne rozwijające pasje i zainteresowania młodych mieszkańców z obszaru objętego LSR
Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona - "Plenerowa familiada" - impreza umożliwiająca integrację i poprawiająca jakość życia mieszkańców z terenu objętego LSR
Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie - Wyposażenie w instalację grzewczą obiektu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Głuchowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich - Miejsce postoju i wypoczynku przy kościele parafialnym w Kaczkach Średnich
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich - Miejsce imprezowo - wycieczkowe w miejscowości Kaczki Średnie
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Zakup stroi ludowych dla zespołu "Dobrowianki" działającego w Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie, gmina Kościelec
Gmina Brudzew - "Spieszmy się zachować wspomnienia, tak szybko odchodzą..."
Gmina Brudzew - Budowa placu zabaw w miejscowości Marulew i rajd rowerowy
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Kaczkach Średnich
Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie - "Poznajemy świat" - organizacja biwaku szkoleniowego oraz spotkań z podróżnikami
Gmina Malanów - Warsztaty rekreacyjno - sportowe dla młodzieży z obszaru LGD
Zofia Jańczak - Stworzenie obiektu małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez budowę domku letniskowego z wyposażeniem
Gmina Turek - Wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych na terenie Gminy Turek
Gmina Goszczanów - Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej
Gmina Malanów - Odkrywanie i propagowanie chóralnej muzyki ludowej i narodowej na terenie Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.
Gmina Malanów - Utworzenie sieci tablic turystycznych
Parafia Rzymsko - Katolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Wyszynie
Aktywnie spędzam czas z rodziną w mojej Małe Ojczyźnie - warsztaty rodzinne "Mama/Tata i Ja" o tematyce sportowej i tematyce kultywującej tradycje i obrzędy regionu oraz organizacja imprez i wycieczek
Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie - Renowacja elewacji w strażnicy OSP we Władysławowie
Gmina Kawęczyn - Oznakowanie szlaku konnego pt. "Kawęczyńska przygoda w siodle"
Gmina Goszczanów - Remont i wyposażenie izby pamięci OSP Goszczanów
Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie - "Kuźnia talentów" - warsztaty wokalno - sceniczne
Gmina Malanów - "Graj i zwyciężaj" - sportowa zima w gminie Malanów
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - "Dzień folkloru" - Przegląd zespołów ludowych z obszaru LGD oraz wydanie publikacji i płyty dvd
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój kultury i folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu - Tradycje kultury ludowej. Folklor łowicki.
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - Stworzenie centrum kulturalno - internetowego we wsi Dobrów.
Gmina Przykona - Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bądków Pierwszy.
Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej - Opracowanie, wydruk i promocja książki poświęconej zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy Władysławów.
Uczniowski Klub Sportowy ISKRA przy Szkole Podsatwowej w Sarbicach - Badminton dla każdego
Gmina Turek - Budowa placu zabaw w miejscowości Szadów Pański
Stowarzyszenie Kaczkowiacy - Historia, rekreacja i kultura - organizacja rajdu rowerowego, zawodów sportowych oraz festynu wiejskiego w m. Kaczki Średnie.
Gmina Brudzew - Remont świetlicy wiejskiej w Chrząblicach
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - "Dobrowianki mają co zaoferować" czyli 5 imprez integracyjnych mieszkańców LGD oraz wydanie broszury ze śpiewnikiem
Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców - Warsztaty edukacyjno - artystyczne: Jak to dawniej na wsi bywało - obrzędy i zwyczaje dożynkowe
Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie - Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Malanowie w sprzęt nagłasniający
Stowarzyszenie "Tarnowski Młyn z Tradycją ku Przyszłości" - Budowa boiska do piłki siatkowej oraz wiaty rekreacyjnej we wsi Tarnowski Młyn (gm. Władysławów
Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzewie - "Czas najwyższy"
Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie - Piknik integracyjny promujący zasoby kulturowe oraz tradycje rękodzielnicze na obszarze LGD
Gmina Turek - Budowa placu zabaw w miejscowości Kalinowa
Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona - "Teatr na wodzie" czyli rozwój społeczno - kulturalny mieszkańców ziemi TURa
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
EWALUACJA I MONITORING
Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2012
Sprawozdanie za rok 2011
Sprawozdanie za rok 2009
Sprawozdanie za rok 2010
OGŁOSZENIA
nabór na stanowisko EKSPERT - DORADCA
Warsztaty z suchych kwiatów
Usługa ubezpieczenia
Usługa transportu
Warsztaty rzemiosła dawnego
PROMOCJA I INFORMACJA
Otwarty nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT KOORDYNATORA
Atrakcje T.U.R.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Otwarty nabór na wolne stanowisko
Wcześniejsze publikacje
Realizowane projekty
ARCHIWUM
PO KL
Rozwiń swój potencjał - czyli jak być aktywnym zawodowo
Zaproszenie na podsumowanie projektu
"e-aktywizacia i integracja społeczności zamieszkujących obszary wiejskie"
Leader
Living Lab
Projekt "Piękna w tradycji"
Zakończenie projektu "Piękna w tradycji"
Zakończenie projektu "Piękna w tradycji"
Zaproszenie na podsumowanie projektu
DLA DOBRA SPRAWY
INFORMACJA O PROJEKCIE
REALIZACJA
Liderzy-seniorzy już po szkoleniach
Wizyta studyjna seniorów na UTW w Krobi
KONFERENCJA I RAPORT Z BADAŃ
Raport
Konferencja
Aktualności
Stowarzyszenie
Informacje ogólne
Etapy powstania Lokalnej Grupy Działania
Cele działania
Zadania
Organy stowarzyszenia i ich kompetencje
Organizacja biura Stowarzyszenia
Turkowska Unia Rozwoju w obiektywie
Atrakcje LGD
Działalność Stowarzyszenia
Gminy
Galeria
Brudzew
Gmina Brudzew
Commune Brudzew
Goszczanów
Gmina Goszczanów
Commune Goszczanów
Kawęczyn
Gmina Kaweczyn
Commune Kawęczyn
Kościelec
Gmina Kościelec
Commune Kościelec
Malanów
Gmina Malanów
Commune Malanów
Przykona
Gmina Przykona
Commune Przykona
Turek
Gmina Turek
Commune Turek
Władysławów
Gmina Władysławów
Commune Władysławów
Dobra
Fotorelacje
V Noc Kupały- gm Kawęczyn
IV NOC KUPAŁY
Wizyta w Czechach
Targi w Kaczkach Średnich
NASZE DOŻYNKI 2015
Noc Kupalna z TURem
Warsztaty dla lokalnych liderek i pań z KGW- spotkanie metodyczne
Rajd konny PATATAJ
Szkolenie Liderek w Będlewie
Warsztaty smaku
Mickiewiczowskie "Lilije"
Magiczna Noc Kupały - fotorelacja
"Ballady i romanse - Casting"
Warsztaty haftu ze Schwalm
Wystawa rękodzieła i ozdób świątecznych
Warsztaty układania kompozycji z suszonych kwiatów
Konferencja ,,Wielkopolska euro PROW - incja''
Wioska Ginących Zawodów
Noc Kupały
BALLADYNA W LASACH TURA
Projekt współpracy- Hradec nad Moravici, Czechy 6-9 maja 2013
Balladyna- I warsztaty
Wizyta w Łuzycach- zagospodarowanie terenów pokopalnianych
Goszczanowskie wesele
Wystawa ozdób świątecznych
Dożynki w Czechach
Dziecięca Wioska
Targi Tour Salon Poznań 2012
Delegacja z Czech
Wiosenny Piknik TURa
Akademia Zdrowia TURa- kurs pływania
Konferencja ''ZDROWO I SPORTOWO''
Targi Tour Salon Poznań 2011
Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego- konferencja
Akademia Zdrowia TURa
Gospodarstwo Agroturystyczne ''AMAZONKA''
Spływ kajakowy- 12 czerwca 2011 r.
Zawody konne- Kawęczyn 2011
Rajd rowerowy
Warsztaty dotyczące Koncepcji rozwoju turystyki
Międzynarodowe Targi Agroturystyki Wiejskiej AGROTRAVEL 2011
Targi Turystyczne TOUR SALON
Piękna i smaczna
Zawody Konne - Kawęczyn 2010
Z gminą na TY - Dni Malanowa
Konferencja prasowa Turkowskiej Living Lab
Targi Agrotravel 2010 - Kielce
Targi Gmina 2009 - Poznań
Spływ kajakowy
Oficjalne otwarcie biura Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.
Kontakt
Dane teleadresowe
Nr rachunku bankowego
Komunikaty
Cookie
Gminy członkowskie:
1 2 2 3 4 5 6 7 8
Strona główna  |  Leader - Nabory  |  Realizowane projekty  |  Aktualności  |  Stowarzyszenie  |  Gminy  |  Fotorelacje  |  Kontakt  |  Komunikaty  |  Cookie

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.